Klávesové zkratky na tomto webu – rozšířené Na obsah stránky

» ARTIST PAGE on iTunes

apaPODCASTOVÝ TIP
Mgr. Ladislava Valášková, Ph.D.

Vánoční trhy v Kuksu a ukončení sezóny 2017 v Českém farmaceutickém muzeu

Pravidelný podcast s Mgr. Ladislavou Valáškovou, Ph.D., vedoucí Českého farmaceutického muzea v Kuksu. Tentokrát živě nahrávaný na Vánočních trzích.

…o lékárenství víme vše!®

apaLÉKÁRENSTVÍ U NÁS I VE SVĚTĚ
V této rubrice jsou zařazeny všechny informace a události z oblasti lékárenství, lékárenské péče a farmaprůmyslu jak v ČR, tak zejména ze světa, stejně jako užitečné rady a tipy. Rubrika je dále členěna dle oblasti zaměření (tématické sekce najdete v pravém sloupci).
EXKLUZIVNĚ

Soudní dvůr EU: Farmafirmy si mohou snížit základ daně o povinné rabaty

Vloženo: 24.12.2017, 07:41 | Čteno: 17741×
FOTO: Soudní dvůr EU

Soudní dvůr EU následoval stanovisko svého generálního advokáta Jevgenije Tančeva ve sporu farmaspolečnosti Boehringer Ingelheim s německým Finančním úřadem o zohlednění povinné slevy z ceny léčivých přípravků při výpočtu základu daně pro účely DPH, pokud jde o dodání léčiv uskutečněná v rámci veřejného a soukromého zdravotního pojištění.

Původní spor

Boehringer Ingelheim je farmaceutická společnost, která vyrábí léčivé přípravky a dodává tyto výrobky podléhající dani lékárnám prostřednictvím velkoobchodníků. Lékárny v Německu je následně vydávají osobám se zákonným (veřejným) zdravotním pojištěním na základě rámcové smlouvy uzavřené s vnitrostátním sdružením veřejných zdravotních pojišťoven.

Léčivé přípravky jsou dodávány veřejným zdravotním pojišťovnám lékárnami, které je dávají k dispozici pojištěným osobám. Lékárny poskytují veřejným zdravotním pojišťovnám slevu z ceny léčivých přípravků.

Společnost Boehringer Ingelheim, jako farmaceutická společnost, je povinna podle zákoníku sociálního zabezpečení proplatit lékárnám – nebo velkoobchodníkům, pokud se jich to týká – tuto slevu. Správce daně považuje tuto slevu pro účely daně z obratu za snížení odměny.

Lékárny vydávají léčivé přípravky rovněž osobám se soukromým zdravotním pojištěním, a to na základě individuálních smluv, které s nimi uzavřely. Na rozdíl od veřejných zdravotních pojišťoven soukromé zdravotní pojišťovny samy nejsou v postavení zákazníka, pokud jde o léčivé přípravky, nýbrž pouze proplácejí osobám, které jsou u nich pojištěny, náklady, které těmto osobám vznikly při nákupu těchto přípravků.

Farmaceutické společnosti jsou v souladu se zákonem o slevách na léčivé přípravky poté povinny poskytnout soukromým zdravotním pojišťovnám slevu z ceny léčivého přípravku. Německý správce daně však tuto slevu nepovažuje za snížení odměny pro účely daně z obratu. Pokud osoba krytá soukromým pojištěním nepožaduje proplacení, Boehringer Ingelheim nesmí zaplatit žádnou slevu.

V roce 2011 společnost poskytla požadované slevy soukromým zdravotním pojišťovnám, a i tak je ve svém daňovém přiznání zohlednila jako změnu základu pro výpočet svých dodání léčivých přípravků obchodníkům.

Nicméně správce daně u ní provedl zvláštní kontrolu daně z obratu a vydal dodatečný platební výměr k dani z obratu, ve kterém tyto slevy nebyly zohledněny jako snížení odměny. Námitka, kterou proti uvedenému výměru vznesla společnost, byla neúspěšná.

Proto podala žalobu k Finančnímu soudu, který upravil platební výměr k dani z obratu s ohledem na slevu poskytnutou po prodeji soukromým zdravotním pojišťovnám takovým způsobem, že obrat byl posuzován ve prospěch společnosti Boehringer Ingelheim na základě posouzení roční daně z obratu.

Proti tomu však správce daně podal opravný prostředek ke Spolkovému finančnímu soudu a ten se obrátil na Souvní dvůr s předběžnou otázkou:

„Je farmaceutická společnost, která dodává léčivé přípravky, oprávněna na základě judikatury Soudního dvora (rozsudek ze dne 24. října 1996, Elida Gibbs, C‑317/94, EU:C:1996:400, body 28 a 31) a s ohledem na unijní zásadu rovného zacházení snížit základ daně podle článku 90 směrnice Rady 2006/112/ES o společném systému daně z přidané hodnoty v případě, že tyto léčivé přípravky dodává lékárnám prostřednictvím velkoobchodníků; lékárny uskutečňují dodání těchto přípravků, která podléhají dani, osobám, které mají uzavřené soukromé zdravotní pojištění; pojistitel pojištění léčebných výloh (soukromá zdravotní pojišťovna) proplácí svým pojištěncům výdaje za nákup léčivých přípravků a; farmaceutická společnost je na základě právní úpravy povinna uhradit ‚slevu‘ soukromé zdravotní pojišťovně?“

Nezáleží na druhu pojištění

Soudní dvůr se ztotožnil s již dříve vydaným stanoviskem svého generálního advokáta Jevgenije Tančeva, že není nutné, aby osoba povinná k dani byla smluvně spojena s přímým příjemcem snížení ceny před tím, než se toto snížení stane slevou po uskutečnění plnění pro účely článku 90 směrnice 2006/112.

Podle článku 73 směrnice o DPH je základem daně v případě dodání zboží a poskytování služeb vše, co představuje protiplnění, které dodavatel nebo poskytovatel získal nebo má získat od příjemce, zákazníka nebo třetí strany za taková plnění včetně dotací přímo vázaných na cenu těchto plnění.

Čl. 90 odst. 1 směrnice o DPH, který se vztahuje na případy zrušení, vypovězení, odstoupení, celkového nebo částečného nezaplacení ceny či snížení ceny po datu uskutečnění plnění, pak ukládá členským státům povinnost snížit základ daně, a tudíž částku DPH dlužnou osobou povinnou k dani pokaždé, když osoba povinná k dani neobdrží po uzavření transakce část nebo celé protiplnění.

Soudní dvůr konečně konstatoval, že jednou ze základních zásad, o které se opírá systém DPH, je zásada neutrality, v tom smyslu, že obdobné zboží uvnitř každé země nese stejné daňové zatížení bez ohledu na délku výrobního a distribučního řetězce (viz rozsudek Elida Gibbs).

V projednávané věci je farmaceutická společnost na základě vnitrostátního práva povinna poskytnout soukromým zdravotním pojišťovnám v případě léčivých přípravků, jež byly vydány pouze na lékařský předpis a které posledně uvedené pojišťovny zčásti nebo v plném rozsahu uhradily svým pojištěncům, slevy v závislosti na sazbě úhrady ve stejném poměru, jako jsou slevy stanovené pro společnosti veřejného zdravotního pojištění.

Na základě uvedené právní úpravy proto společnost Boehringer Ingelheim mohla disponovat částkou, která odpovídá ceně utržené za prodej těchto přípravků lékárnám sníženou o uvedenou slevu. Se směrnicí o DPH by tudíž nebylo v souladu, pokud by byl základ pro výpočet DPH, k níž je povinna farmaceutická společnost jakožto osoba povinná k dani, vyšší než částka, kterou nakonec obdržela (nebyla by dodržena zásada neutrality).

Základem daně použitelným na společnost Boehringer Ingelheim jako na osobu povinnou k dani tudíž musí být částka, za níž prodala léčivé přípravky lékárnám, snížená o slevu poskytnutou soukromým zdravotním pojišťovnám, pokud posledně uvedené uhradily svým pojištěncům výdaje, které tito pojištěnci vynaložili při nákupu uvedených přípravků.

Kromě toho skutečnost, že přímým příjemcem dodávek dotčených léčivých přípravků není soukromá zdravotní pojišťovna, která proplácí úhrady svým pojištěncům, ale sami tito pojištěnci, nemůže narušit přímou souvislost mezi učiněnými dodávkami zboží a přijatým protiplněním.

Je tudíž třeba konstatovat, že vzhledem k tomu, že společnost Boehringer Ingelheim neobdržela část protiplnění z důvodu slevy, kterou poskytuje soukromým zdravotním pojišťovnám, skutečně došlo ke snížení ceny po uskutečnění plnění v souladu s čl. 90 odst. 1 směrnice o DPH.

Tato sleva je navíc stanovena zákonem a farmaceutická společnost ji povinně přiznává soukromým zdravotním pojišťovnám, které uhradily svým pojištěncům výdaje, které posledně uvedení vynaložili na koupi léčivých přípravků. Za těchto podmínek tedy nemohla farmaceutická společnost volně nakládat v plném rozsahu s prostředky, které utržila z prodeje svých léčivých přípravků lékárnám či velkoobchodníkům.

Z těchto důvodů proto Soudní dvůr rozhodl tak, že ve světle zásad, jež Soudní dvůr EU vymezil v rozsudku ze dne 24. října 1996, Elida Gibbs a které se týkají určení základu daně z přidané hodnoty, a s ohledem na unijní zásadu rovného zacházení, je třeba čl. 90 odst. 1 směrnice Rady 2006/112/ES o společném systému daně z přidané hodnoty vykládat v tom smyslu, že sleva, kterou poskytuje podle vnitrostátního práva farmaceutická společnost soukromé zdravotní pojišťovně, je ve smyslu uvedeného článku snížením základu daně ve prospěch uvedené farmaceutické společnosti v situaci, kdy velkoobchodníci dodávají její léčivé přípravky lékárnám, které je vydávají osobám krytým soukromým zdravotním pojištěním, z něhož je takto pojištěným osobám hrazena cena za nákup léčivých přípravků.

Tuto informaci přinesl exkluzivně portál APATYKÁŘ®, jediné české zpravodajské médium orientující se více než 18 let čistě na oblast farmacie a lékárenství a základní zdroj informací pro práci profesionálů v oblasti farmacie.

Autor:
PharmDr. Martin Dočkal | APATYKÁŘ®
Sdílet | Vytisknout článek | Diskuze není povolena

SOUVISEJÍCÍ ČLÁNKY A PODCASTY:

apaTÉMATICKÉ SEKCE
» LÉKÁRENSTVÍ U NÁS
» LÉKÁRENSTVÍ VE SVĚTĚ
» RADY, TIPY
» UDÁLOSTI, KOMENTÁŘE
apaNEPŘEHLÉDNĚTE

» Soudní dvůr EU: Německé pevné ceny jsou v rozporu s evropským právem

» Soudní dvůr EU: Pro regulaci lékáren nelze obecně použít demografické kritérium

» Soudní dvůr EU: Státy mohou vyhradit prodej léčiv jen lékárnám

» Soudní dvůr EU: Léčivo bez registrace může být připraveno pouze v lékárně na recept pro konkrétního pacienta

» Soudní dvůr EU: Stejný výrobek nemůže na stejném trhu existovat současně jako zdravotnický prostředek i lék

» Soudní dvůr EU: Lékárny mohou vyrábět léčivé přípravky bez registrace ve velkém

» Soudní dvůr EU: Nařízení o zdravotních tvrzeních platí i při doporučení prostřednictvím lékařů

ISSN 1214-0252 | Copyright © 2000-2018, PharmDr. Martin Dočkal | Apatykář® je registrovaná ochranná známka
APATYKÁŘ® je součástí skupiny APATYKÁŘ®.net. Žádná část těchto stránek nesmí být nijak použita bez výslovného souhlasu autora!
Prohlášení vydavatele, cookies | Přístupný web | Mobilní verze | Pomoc a nápověda | W3C-HTML 4.01, W3C-CSS, FEEDValidator, W3C-WAI - AAA, Cynthia Tested
Tyto internetové stránky odpovídají normě HONcode pro důvěryhodné zdravotnické informace: ověřit.