Klávesové zkratky na tomto webu – rozšířené Na obsah stránky

» ARTIST PAGE on iTunes

apaPODCASTOVÝ TIP
Johan Wallér

Johan Wallér: Ve Švédsku není hlavní změnou re-regulace trhu, ale to, že pacienti stále více nakupují online, na to lékárníci reagují

Exkluzivní rozhovor s Johanem Wallérem, výkonným ředitelem Švédské asociace lékáren. Exclusive interview with Johan Wallér, CEO of the Swedish Pharmacy Association.

…farmazpravodajství pro profesionály!

apaLÉKÁRENSTVÍ U NÁS I VE SVĚTĚ
V této rubrice jsou zařazeny všechny informace a události z oblasti lékárenství, lékárenské péče a farmaprůmyslu jak v ČR, tak zejména ze světa, stejně jako užitečné rady a tipy. Rubrika je dále členěna dle oblasti zaměření (tématické sekce najdete v pravém sloupci). Podrubrika Události, komentáře obsahuje výhradně názory uvedených autorů, které se nemusejí shodovat s názorem redakce portálu APATYKÁŘ®.
PŘEDVOLEBNÍ SPECIÁL APATYKÁŘE

Mgr. et Mgr. Adam Vojtěch (ANO): Inovace modelu odměňování lékárenské péče je pro mě nosným pilířem budoucích diskusí s lékárníky

Vloženo: 12.09.2017, 06:57 | Čteno: 20468×
Mgr. et Mgr. Adam Vojtěch
FOTO: Mgr. et Mgr. Adam Vojtěch (Archiv autora)

Již tradičně připravuje jako jediné odborné médium portál APATYKÁŘ® před parlamentními volbami speciál, ve kterém pokládá zástupcům těch politických stran, které mají dle průzkumů reálnou šanci zasednout v příští Poslanecké sněmovně PČR, otázky cíleně zaměřené pouze na lékárenství. Tj. otázky, které zajímají především lékárníky a provozovatele lékáren, stejně jako zástupce farmaprůmyslu.

Nejinak je tomu i před letošními volbami. Otázek je tentokrát 13 a týkají se aktuálních témat, která ovlivňují současnou praxi, anebo o kterých by se v brzké době mohlo rozhodovat. Kromě stran a hnutí, které mají šanci se do sněmovny dostat, byly otázky zaslány rovněž těm politickým stranám, jejichž preference oscilují kolem povinné hranice pro vstup do sněmovny, tj. dle průzkumů Česká pirátská strana, Svoboda a přímá demokracie (bez reakce) a Starostové a nezávislí (zástupce napsal, že otázky jsou příliš podrobné, že je až do takovýchto detailů neřeší).

Odpovědi jsou zařazovány v pořadí dle preferencí ve volebním průzkumu. Za hnutí ANO odpovídá bývalý tajemník ministra financí a poradce pro zdravotnictví Mgr. et Mgr. Adam Vojtěch.

Jste pro zavedení pevných doplatků za léčivé přípravky, tj. ve všech lékárnách, vč. nemocničních, stejných?

„Obecně zavedení principu předvídatelných doplatků na léčiva na recept pro pacienty, v modelu cenotvorby léčiv za přesně specifikovaných podmínek, podporuji. K realizaci uvedeného principu lze však dojít prostřednictvím různých modelů, jejichž vhodnost a realizovatelnost ve stávajícím systému cenotvorby je třeba ověřit.

Základní premisou však je, aby takové opatření nedopadlo negativně na výši spoluúčasti pacientů, kteří dnes mohou do jisté míry těžit z konkurence lékáren.“

Má nemocniční lékárna poskytovat i standardní výdej pro veřejnost a vylepšovat si tak svůj rozpočet, anebo má sloužit především pro služby nemocnici, jako je tomu ve vyspělých zemích EU? Běžný občan už nezřídka vidí, i díky marketingu nemocnic, v nemocničních lékárnách jen zdroj nízkých doplatků a ne odborné pracoviště.

„Domnívám se, že uzavření výdeje léčiv pro veřejnost v nemocničních lékárnách by znamenalo značnou komplikaci pro pacienta. Nevidím žádný relevantní důvod pro to, abychom odebrali nemocnicím další příjem do jejich rozpočtu, který bývá mnohdy napjatý. V konečném důsledku by tento výpadek v příjmech musel stát hradit jinými cestami.

Stojí pouze za úvahu, zda více nedohlédnout na jednotlivé nemocnice a jejich lékárny, aby ony nezneužívaly svého postavení vůči svým pacientům.“

Jste pro zásilkový výdej všech, tj. i receptových léčiv?

„Nyní nikoliv, dovedu si však do budoucna představit, že se zavedením elektronického receptu a vývojem moderních technologií by se o tomto měla vést seriózní debata. Jde o trend, kterému se ani my v České republice nevyhneme a pacienti budou tuto možnost prodeje léčiv podle mého názoru čím dále častěji vyžadovat.“

Mají lékárny poskytovat bonusy/slevy za receptová léčiva, anebo by to mělo být zakázáno – lékárny nejsou obchodní jednotky a jde o zdravotní službu – podobně jako v některých jiných zemích?

„Skutečnost, že je dnes v České republice lékárenství vnímáno více jako běžný obchod a nikoli primárně jako odborná zdravotní služba, je bohužel výsledkem dřívějších aktivit lékáren a lékárenského stavu jako celku. Samotní lékárníci v minulosti prosadili odměňování lékáren navázané výhradně na ceny léčivých přípravků. V tuto chvíli se nedomnívám, že by se měl odstranit prakticky jediný zdravý prvek konkurence.“

Mají mít lékárny možnost získávat bonusy/zpětné bonusy od farmaceutických firem?

„K problematice možnosti získávání bonusů a slev od farmaceutických firem zastávám názor, že sleva a následná úspora by měla být přípustná pouze za situace, že bude uplatněna nejenom pro lékárny, ale také pro zdravotní pojišťovny (slovenský model, pozn. redakce), a to za přesně specifikovaných podmínek (snížení úhrady, úspora z prostředků veřejného zdravotního pojištění). Pokud tyto podmínky nebudou splněny, neměla by být realizovatelná vůbec.“

Má být e-preskripce povinná, anebo to má být pouze možnost volby?

„Povinná, s pokrytím zcela mimořádných případů, kdy je papírová verze nezbytnou záložní variantou (celostátní vyhlášení výpadku systému elektronické preskripce, výpadek sítě internet, popřípadě preskripce v rámci návštěvní služby u pacienta).“

Považujete stávající novelu zákona o léčivech z pohledu omezení nežádoucích reexportů léčiv za dostatečnou? Ukazuje se např. že slovenský model (reexport může provést výhradně držitel schválení o registraci léčiva) je výrazně efektivnější?

„Efektivnost nastaveného systému prověří praxe. Osobně však nepovažuji současnou podobu tuzemské protireexportní legislativy za dostatečnou. Stát je vždy časově o dva až tři kroky pozadu. Slovenský model je hraniční z hlediska legislativy EU, ale určitě je jasnější, lépe aplikovatelný a nejspíše i efektivnější. Podle vyjádření slovenského ministra zdravotnictví po jeho zavedení sedminásobně klesl počet hlášení o nedostatku léků.

Domnívám se, že ochrana veřejného zdraví spočívající v zajištění dostupnosti léčivých přípravků pro občany konkrétního státu v testu proporcionality stojí výše, než obecný princip volného pohybu zboží.“

Jste pro omezení provozování lékáren, jako se to stalo v nedávné době v Estonsku, Maďarsku a nedávno v Polsku, pouze na lékárníky?

„Je pravdou, že v České republice máme jednu z nejliberálnějších regulací v Evropě ohledně vlastnictví lékáren. Na druhou stranu, když se začínala vytvářet síť veřejných lékáren, tak lékárníci o toto pravidlo zájem neměli. Přestože existovaly dokonce návrhy, aby provozovatelem mohl být lékárník a každý směl provozovat jen jednu, popřípadě maximálně dvě lékárny.

Nyní v situaci, kdy tu máme několik sítí řetězcových lékáren, to už vzít zpět snadno nelze. Je tu zjevné riziko mezinárodních arbitráží vůči České Republice z titulu zmařených zahraničních investic.“

Jste pro demografická a geografická omezení pro vznik nových lékáren?

„Myslím, že problém s množstvím lékáren je opravdu demografický a geografický. Stát by však měl podle mého názoru jen podporovat jakousi minimální časovou a místní dostupnost lékárenské péče. Demografická a geografická pravidla pro omezení vzniku nových lékáren z mého pohledu již ztratila svoji opodstatněnost. Liberálně nastavený systém provozování lékárenské péče v České republice lze jen obtížně svázat uvedenými limity.“

Je, podle Vás, nutná ochrana lékáren na venkově podobně jako v případě lékařských praxí? Myslíte, že by jejich služby mohly nahradit zásilkové lékárny či samodispenzace léčiv podobně jako např. v Rakousku či Švýcarsku jak někteří argumentují?

„V prvé řadě by bylo potřebné vytvořit analýzu, kolik takovýchto vesnických lékáren aktuálně existuje a jaký je počet pacientů, které obsluhují. Dovedu si představit zvýhodnění koeficientem pro lékárny v odlehlých oblastech za účelem zajištění minimální časové a místní dostupnosti lékárenské péče.

Rovněž bych rád vytvořil síť místně a časově dostupných lékáren s pohotovostní službou. Pro takové chci prosadit odpovídající finanční ohodnocení, například ve formě dotace od krajských samospráv.“

Po dosavadních zkušenostech – je podle Vás reálný výkonový systém v lékárenství? Jak by měla být do budoucna zajištěna odměna lékárny?

„Problematika inovace modelu odměňování lékárenské péče z prostředků veřejného zdravotního pojištění je pro mě nosným pilířem budoucích diskusí s lékárníky. Financování lékárenské péče z prostředků veřejného zdravotního pojištění, které je výlučně navázáno na cenu léčivého přípravku (maximální obchodní přirážka) se z pohledu realizovaných významných úspor na léčivech jeví jako překonané.

V této souvislosti je třeba provést analýzy stávajícího stavu a na základě získaných dat zahájit odborné diskuse o nových možnostech a modelech odměňování lékárenské péče (kombinovaný systém: marže + výkon či dispenzační taxa, výkonový systém).

V rámci odborných aktivit lékáren vidím možnosti vícezdrojového financování lékárenské péče, které bude zohledňovat odborné činnosti realizované lékárníky (konzultace, odvykání kouření, snižování nadváhy apod.).“

Byla by vaše strana/hnutí pro zrušení marže lékárny, jako je tomu v některých zemích, kde regulátor pouze stanoví výši úhrady ze systému a lékárna si s výrobcem či distributorem sama dojedná podmínky a tím i marži? Situace už nyní ukazuje, že lékárny v řadě případů beztak plnou marži v rámci konkurenčního boje nevyužívají (takže zvýšení doplatků nehrozí)?

„Podporuji změnu financování lékárenské péče. Je pravdou, že duplikace cenové a úhradové regulace často způsobuje více škody, než užitku, mimo jiné stojí i za agendou reexportů. Není to ale jen o otázce marží lékáren. Cenová regulace by se musela odstranit kompletně, regulovala by se jen úhrada a konkurenčnímu prostředí by bylo ponecháno zajištění minimalizace doplatků.

Osobně bych cenovou regulaci ponechal pouze u preparátů, kde je držitel registrace de facto v monopolním postavení. V ostatních případech bych cenovou regulaci zrušil úplně včetně regulace obchodní přirážky a reguloval bych pouze úhradu.“

Stále v ČR na rozdíl od některých jiných zemí neexistuje plnohodnotná generická preskripce. Podpořili byste její zavedení?

„Jde o zajímavou myšlenku. V dlouhodobější časové perspektivě bych se tomu nebránil.“

Tento speciál připravil portál APATYKÁŘ®, jediné české zpravodajské médium orientující se více než 18 let čistě na oblast farmacie a lékárenství a základní zdroj informací pro práci profesionálů v oblasti farmacie.

Autor:
PharmDr. Martin Dočkal | APATYKÁŘ®

TÉMATICKÝ OKRUH:

SOUVISEJÍCÍ ČLÁNKY A PODCASTY:

ISSN 1214-0252 | Copyright © 1999/2000-2019, PharmDr. Martin Dočkal | Apatykář® je registrovaná ochranná známka
APATYKÁŘ® je součástí skupiny APATYKÁŘ®.net. Žádná část těchto stránek nesmí být nijak použita bez výslovného souhlasu autora!
Prohlášení vydavatele, cookies | Přístupný web | Mobilní verze | Pomoc a nápověda | W3C-HTML 4.01, W3C-CSS, FEEDValidator, W3C-WAI - AAA, Cynthia Tested
Tyto internetové stránky odpovídají normě HONcode pro důvěryhodné zdravotnické informace.