Soudní dvůr EU: Rakousko musí změnit demografické kritérium pro vznik nových lékáren – APATYKÁŘ®
Klávesové zkratky na tomto webu – rozšířené Na obsah stránky

» ARTIST PAGE on iTunes

apaNEJNOVĚJŠÍ LÉKÁRENSKÝ PODCAST
Mgr. Ladislava Valášková, Ph.D.

Mgr. Ladislava Valášková, Ph.D.: Pohled do zákulisí lékárny a možnost individuální přípravy jsou pro návštěvníky velkým lákadlem

Pravidelný podcast s Mgr. Ladislavou Valáškovou, Ph.D., vedoucí Českého farmaceutického muzea v Kuksu. Tentokrát o Zahradnických trzích, Noci muzeí, ale i dalších akcích, které muzeum letos pro návštěvníky připravilo. Živě nahrávaný na Otevírání muzea.

…farmazpravodajství pro profesionály!

apaLÉKÁRENSTVÍ U NÁS I VE SVĚTĚ
V této rubrice jsou zařazeny všechny informace a události z oblasti lékárenství, lékárenské péče a farmaprůmyslu jak v ČR, tak zejména ze světa, stejně jako užitečné rady a tipy. Rubrika je dále členěna dle oblasti zaměření (tématické sekce najdete v pravém sloupci). Podrubrika Události, komentáře obsahuje výhradně názory uvedených autorů, které se nemusejí shodovat s názorem redakce portálu APATYKÁŘ®.
PŘELOMOVÝ ROZSUDEK

Soudní dvůr EU: Rakousko musí změnit demografické kritérium pro vznik nových lékáren

Vloženo: 14.02.2014, 06:10 | Čteno: 11321×
FOTO: Soudní dvůr EU

Soudní dvůr EU vynesl 13. února 2014 zásadní rozsudek, ve kterém potvrdil zákonnost rakouských omezení pro vznik nových lékáren. Současně však vůbec poprvé odmítl striktní demografické kritérium a Rakousko bude muset zákon upravit.

Rakouské podmínky

Podle rakouského zákona o lékárnách se povolení ke zřízení lékárny pro veřejnost vydá tehdy, pokud se v obci, v níž se má nacházet lékárna pro veřejnost, již nachází stálá lékařská praxe a existuje potřeba zřízení nové lékárny pro veřejnost.

Podmínka potřebnosti není splněna, pokud v době podání žádosti již byla na území obce, kde se má nacházet zamýšlená lékárna, zřízena lékárna v rámci lékařské praxe a praktickými lékaři jsou obsazena méně než dvě místa smluvních lékařů, nebo vzdálenost mezi zamýšleným místem provozovny nové lékárny pro veřejnost a místem nejbližší stávající lékárny pro veřejnost je menší než 500 metrů, nebo počet osob nadále zásobovaných z místa provozovny některé z okolních stávajících lékáren pro veřejnost se v důsledku tohoto zřízení sníží a bude činit méně než 5500 osob.

Podmínka potřebnosti není splněna ani tehdy, pokud se v době podání žádosti na území obce, kde má být umístěna zamýšlená lékárna, nachází lékárna v rámci lékařské praxe (tzv. samodispenzace) a smluvní sdružená lékařská praxe.

Zásobované osoby jsou osoby s trvalým bydlištěm v okruhu čtyř silničních kilometrů z místa stávající lékárny pro veřejnost, které bude třeba z důvodu místních podmínek nadále zásobovat z této stávající lékárny.

Je-li počet osob s trvalým bydlištěm ve smyslu čtvrtého odstavce nižší než 5500, musí být při posuzování existence potřebnosti zohledněny osoby, které je třeba zásobovat z důvodu, že v této oblasti vykonávají zaměstnání nebo využívají služby či dopravní prostředky.

Uvedná vzdálenost nemusí být výjimečně dodržena, pokud to vyžadují zvláštní místní poměry v zájmu náležitého zásobování obyvatel léčivými přípravky.

K otázce potřebnosti zřízení nové lékárny pro veřejnost musí být vypracován posudek rakouské lékárnické komory.

Současně musí žádost o povolení uchazeče okresní správní úřad odmítnout bez dalšího řízení v případě, že již byla zamítnuta dřívější žádost jiného uchazeče o zřízení nové lékárny na stejném místě z důvodu nesplnění některé z hmotněprávních podmínek, od doručení posledního rozhodnutí vydaného v dané záležitosti neuplynuly více než dva roky a nenastaly podstatné změny místních poměrů, které odůvodňovaly dřívější rozhodnutí.

Původní spor

V původní sporu, který se datuje k 29. prosinci 2011, zamítl hejtman okresu Gmünden žádost rakouské lékárnice o vydání povolení zřídit lékárnu pro veřejnost na území obce Pinsdorf z důvodu, že není dána její potřebnost ve smyslu zákona.

Toto zamítavé rozhodnutí se opírá o znaleckou zprávu Rakouské lékárnické komory, podle které by zřízení nové lékárny pro veřejnost vedlo ke zřetelnému snížení zásobovacího potenciálu lékárny pro veřejnost provozované konkurenční lékárnicí, která se nachází na území obce Altmünster sousedící s obcí Pinsdorf, pod hranici 5500 osob, jelikož by počet jejích zákazníků klesl na 1513 osob.

Lékárnice toto rozhodnutí napadla s tím, že komora vycházela z existence přímého pozemního spojení mezi sousedícími obcemi, které bude podle plánu infrastruktury rakouské železniční společnosti v dohledné době zrušeno.

Dále si údajně byla stávající lékárnice v době, kdy zřizovala svoji lékárnu, velmi dobře vědoma, že nikdy nedosáhne hranice 5500 osob, které je třeba zásobovat.

Žádost o předběžné otázky

Rakouský Správní soud se proto obrátil na Soudní dvůr s žádostí o zdopovězení předběžných otázek.

V rozsudku Soudní dvůr uvedl, že svoboda usazování – a především požadavek soudržnosti při uskutečňování sledovaného cíle – brání právním předpisům, které příslušným orgánům neumožňují zohlednit místní zvláštnosti, a odchýlit se tak od striktně stanoveného počtu osob, které je třeba nadále zásobovat.

Soudní dvůr označil žádost za přípustnou, protože ačkoli spor neobsahuje přeshraniční prvek, může dotčená právní úprava spadat do působnosti svobody usazování vzhledem k tomu, že není vyloučeno, že by se mohla vztahovat i na státní příslušníky jiných členských států, kteří mají zájem usadit se v Rakousku, aby zde provozovali lékárnu. Odkázal se mj. na nedávný italský spor.

Podle Soudního dvora není také vyloučeno, že by vnitrostátní právo mohlo ukládat, aby byla tuzemskému státnímu příslušníkovi poskytnuta stejná práva, jaká státní příslušník jiného členského státu vyvozuje v téže situaci z práva unijního.

Stran dosahu svobody podnikání zakotvené v článku 16 Listiny Soudní dvůr uvedl, že tato svoboda odkazuje zejména na unijní právo a tedy na svobodu usazování. Z toho Soudní dvůr vyvozuje, že dotčená právní úprava musí být zkoumána pouze z hlediska této svobody.

Nastavení podmínek přípustné

V návaznosti na to Soudní dvůr připomněl, že svoboda usazování nicméně nebrání v zásadě tomu, aby členský stát stanovil režim předchozího povolení ke zřízení nových poskytovatelů péče (jako jsou lékárny), pokud se taková úprava ukáže jako nezbytná za účelem vyplnění případných mezer v přístupu ke zdravotnickým službám a zamezení vytváření podvojných struktur, aby byla zajištěna zdravotní péče přizpůsobená potřebám obyvatelstva, která se vztahuje na celé území a zohledňuje zeměpisně odlehlé nebo jinak znevýhodněné oblasti.

Striktní kritéria omezují dostupnost péče

Soudní dvůr však zkritizoval rakouské kritérium počtu osob, které je třeba nadále zásobovat. Podle něj vede k riziku, že v Rakousku nebude některým osobám s bydlištěm ve venkovských a izolovaných oblastech nacházejících se mimo oblasti zásobování stávajícími lékárnami (jako například osobám se sníženou mobilitou) zajištěn rovný a náležitý přístup k lékárenským službám.

Tím, že rakouská právní úprava neumožňuje příslušným vnitrostátním orgánům odchýlit se od této striktní hranice, aby zohlednily místní zvláštnosti, nesplňuje požadavek unijního práva, podle kterého musí být při uskutečňování sledovaného cíle dodržen požadavek soudržnosti.

Soudní dvůr má nicméně za to, že dotčená právní úprava splňuje požadavek unijního práva, podle něhož musí být povolovací režim, který se odchyluje od zásady usazování, založen na objektivních kritériích, jež nejsou diskriminační a jsou předem známá, aby výkonu posuzovací pravomoci, kterou mají příslušné vnitrostátní orgány, byly stanoveny dostatečné meze.

Rozsudek je považován za přelomový, protože zatímco dosud vždy Soudní dvůr rozhodoval o omezeních pro vznik nových lékáren bez výhrad, v tomto případě poprvé demografické kritérium odmítl.

Zdroje informací:
APATYKÁŘ®

SOUVISEJÍCÍ ČLÁNKY A PODCASTY:

ISSN 1214-0252 | Copyright © 1999/2000-2019, PharmDr. Martin Dočkal | Apatykář® je registrovaná ochranná známka
APATYKÁŘ® je součástí skupiny APATYKÁŘ®.net. Žádná část těchto stránek nesmí být nijak použita bez výslovného souhlasu autora!
Prohlášení vydavatele, cookies | Přístupný web | Mobilní verze | Pomoc a nápověda | W3C-HTML 4.01, W3C-CSS, FEEDValidator, W3C-WAI - AAA, Cynthia Tested
Tyto internetové stránky odpovídají normě HONcode pro důvěryhodné zdravotnické informace: ověřit.