Generální advokát Soudního dvora: Pevné ceny jsou v rozporu s právem EU, bonusy na Rx léčiva jsou přípustné – APATYKÁŘ®
Klávesové zkratky na tomto webu – rozšířené Na obsah stránky

» ARTIST PAGE on iTunes

apaNEJNOVĚJŠÍ LÉKÁRENSKÝ PODCAST
Mgr. Ladislava Valášková, Ph.D.

Mgr. Ladislava Valášková, Ph.D.: Pohled do zákulisí lékárny a možnost individuální přípravy jsou pro návštěvníky velkým lákadlem

Pravidelný podcast s Mgr. Ladislavou Valáškovou, Ph.D., vedoucí Českého farmaceutického muzea v Kuksu. Tentokrát o Zahradnických trzích, Noci muzeí, ale i dalších akcích, které muzeum letos pro návštěvníky připravilo. Živě nahrávaný na Otevírání muzea.

…lékárenství začíná tady!

apaLÉKÁRENSTVÍ U NÁS I VE SVĚTĚ
V této rubrice jsou zařazeny všechny informace a události z oblasti lékárenství, lékárenské péče a farmaprůmyslu jak v ČR, tak zejména ze světa, stejně jako užitečné rady a tipy. Rubrika je dále členěna dle oblasti zaměření (tématické sekce najdete v pravém sloupci). Podrubrika Události, komentáře obsahuje výhradně názory uvedených autorů, které se nemusejí shodovat s názorem redakce portálu APATYKÁŘ®.
EXKLUZIVNĚ

Generální advokát Soudního dvora: Pevné ceny jsou v rozporu s právem EU, bonusy na Rx léčiva jsou přípustné

Vloženo: 02.06.2016, 12:01 | Čteno: 20324×
FOTO: Evropská komise

Generální advokát Soudního dvora EU Maciej Szpunar vydal nejnovější stanovisko ve sporu o bonusový systém nizozemské zásilkové lékárny DocMorris, která pacientům vyplácí bonusy za recepty na antiparkinsonika. Podle něj neporušuje německou cenotvorbu a uvolnění pevných cen naopak povede k žádoucí konkurenci.

Zákaz diskriminuje e-lékárny

V poměrně rozsáhlém stanovisku generální advokát zkoumal, zda jsou německé předpisy v souladu s již dřívějšími rozsudky Soudního dvora, které umožňují nastavení pravidel vnitřního trhu, co se zdravotnictví týče na jednotlivých členských státech.

Nejprve zkoumal otázku čl. 34 Smlouvy o fungování Evropské unie, zda cenotvorba u receptových (Rx) léčiv představuje překážku volného pohybu zboží v rámci EU.

Protože podle jeho názoru internetové lékárny nemají žádnou jinou možnost dostat se na německý trh, zákaz, který má větší dopad na zahraniční lékárny by mohl bránit přístupu na trh pro přípravky z jiných členských států než je tomu v případě domácích.

Zrušení pevných cen

Advokát dále zkoumal, zda jsou jsou dotčená ustanovení německého zákona odůvodnitelná ochranou zdraví a života lidí podle článku 36 Smlouvy o fungování EU.

Německo odůvodňuje tento zájem tím, že chce zajistit konzistentní dodávku léčivých přípravků po celé zemi s cílem zajistit dodávky a chránit pacienty a kontrolovat výdaje na zdravotnictví.

Opatření, jejichž cílem je snížení nákladů systému však podle něj nelze odůvodnit výše uvedeným článkem. Nehledě na to, že pokud ceny nebudou pevné, konkurence by, podle advokáta, mohla vést k nižším cenám a tím být i prospěšná pro systém.

Opodstaněnost ostatních dvou důvodů již Soudní dvůr dříve uznal, konkrétně zajištění poradenství pro zákazníky a nutnost ověřit pravost předpisů.

Zkoumal proto přiměřenost německého opatření s ohledem na zajištění konzistentní dodávky léčiv v celé zemi s cílem zajistit kvalitu takové nabídky a ochranu pacientů.

E-lékárny zvýší dostupnost na venkově

Obecně Německo tento případ nepředstavuje a uplatnění volného trhu by ke katastrofálním důsledkům nevedlo.

Německo se obává, že příliš mnoho údajné konkurence, včetně nižších cen pro pacienty a vyššího stupně volného pohybu léčivých přípravků mezi jinými členskými státy a Německem by mělo negativní důsledky pro ochranu veřejného zdraví v této zemi.

Podle německé vlády by nevyhnutelné selhání trhu vedlo ke koncentraci lékáren pouze v některých oblastech mimo vzdálené a venkovské oblasti a imobilní, starší či jinak zranitelné obyvatele.

Německo se obává, že při zvýšené konkurenci německých tradičních kamenných lékáren, které se zavázaly k vysoké profesionalitě v poradenství, které nabízejí spotřebitelům bude muset snížit kvalitu těchto služeb s cílem udržet krok s konkurencí.

„Je pro mě těžké si představit, že by s rostoucí konkurencí lékárníci mohli snížit kvalitu svých služeb. Očekával bych, že opak je pravdou,“ uvedl generální advokát s odkazem na generálního advokáta Poiarese Madura, který argumentoval podobně v případu Blanco Perez.

Advokát také ve svém stanovisku uvádí, že Evropská komise správně poukazuje na fakt, že počet lékáren automaticky neimplikuje konzistentní a komplexní pokrytí území. Podle něj by naopak cenová konkurence mezi lékárnami mohla vést k jednotnému pokrytí trhu.

Předpokládá, že internetové lékárny budou právě odlehlé oblasti obsluhovat lépe a lidé s omezenou pohyblivostí by právě z jejich služeb mohli mít velký prospěch, protože by si mohli svoje léčivé přípravky objednávat z pohodlí domova a nechat si je domů přímo doručit.

Rozhodují lékaři

Za další advokát nevidí problém ve zdravotní péči v odlehlých oblastech ani tak u lékáren a léčiv, ale s dostupností lékařů. Pokud tam totiž nebude lékař, nebudou ani předepsané žádné léčivé přípravky. Lékař je proto zásadnější než dostupnost lékáren.

Zatřetí, co se týče nouzových situací, Německo už tento problém řeší v rámci zákona o zajištění lékárenských služeb poskytnutím finanční pomoci lékárnám sloužícím pohotovost. Je vytvořen speciální fond, který je tvořen z peněz z poplatku vybíraného za výdej a prodej léčiv na pohotovosti.

Advokát se domnívá, že naopak konkurence internetových lékáren by byla dobrá, protože e-lékárny prodávající na tomto trhu do tohoto fondu také přispívají. Německo by tak na tyto nouzové služby získalo více peněz.

Uvedl rovněž, že z pohledu tohoto konkrétního případu ohledně zásilkového obchodu s receptovými přípravky vůbec není podstatné, kolik lékáren na trhu existuje, protože o spotřebě a výdajích zdravotního systému rozhodují lékaři, kteří přípravky předepisují. Takže cena nemá žádný vliv na preskripci.

Příliš extenzivní rozsudky

Polský advokát rovněž zkritizoval původní rozsudky z roku 2009 týkající se samotné podstaty provozování lékáren. Nepovažuje rozšíření specifikace předběžné opatrnosti s tím, že léčiva jsou zboží zvláštní povahy a proto mohou státy omezit jejich prodej/výdej a vlastnictví lékáren.

Podle něj šlo o něšťastné rozšíření, protože neexistuje žádná nejistota ohledně existence nebo rozšíření rizik pro lidské zdraví v této souvislosti. Soud tehdy, podle jeho názoru, zaměnil pojmy opatrnost a prevence, přičemž při prevenci je třeba nebezpečí identifikovat. To však doloženo nebylo.

Princip předběžné opatrnosti proto nelze v tomto případě použít a doporučil Soudnímu dvoru zamítnout tvrzení německé vlády, že existuje nejistota ohledně existence nebo rozšíření rizika pro lidské zdraví.

Důkazní riziko zcela leží na členských státech a Soudní dvůr by neměl rozhodovat na základě domněnek, ale relevantních vědeckých důkazů. Stát pro podobná opatření proto musí předložit jasné analýzy dopadu opatření a takový důkaz předložen nebyl.

Vzhledem k tomu polský advokát dospěl k názoru, že návrh Německa není vhodný k dosažení cíle veřejného zdraví a neospravedlňuje pevné ceny.

Zásilkový Rx obchod kompletní

Stejně jako sdružení pacientů s Parkinsonovou chorobou se proto domnívá, že německá vláda by měla raději podporovat dosažení maxima pro pacienty namísto pevných cen. Z hlediska zásilkových lékáren a volného pohybu léčivých přípravků v celé EU je to méně omezující opatření, neboť umožňuje zásilkovým lékárnám konkurovat cenou.

Konečně advokát napadl i celkové uvolnění zásilkového prodeje Rx léčiv. Pokud se totiž stát z vlastní vůle rozhodl umožnit tento typ prodeje, vyplývá z toho, že zvážil veškerá rizika a i při tomto typu je zajištěno, že recepty jsou překontrolovány z hlediska pravosti a že se léčivé přípravky dostanou k pacientovi, nebo jím pověřené osobě. Konkurence cenou v tomto nehraje žádnou roli.

Na základě výše uvedeného tedy doporučuje Soudnímu dvoru, aby rozhodl tak, že čl. 34 a 36 Smlouvy o fungování Evropské unie vylučují systém pevných cen stanovený vnitrostátními předpisy vztahujícími se na receptové léčivé přípravky podle německého zákona o léčivech v kombinaci s německou cenotvorbou.

Původní spor o bonus za recept

Soudní spor, který vede německá Centrála pro ochranu proti nekalé soutěži (Wettbewerbszentrale) s Německým sdružením pacientů s Parkinsonovou chorobou, se týká bonusového modelu holandské zásilkové lékárny DocMorris (v portfoliu švýcarské skupiny Zur Rose).

Pacientské sdružení totiž informuje své členy, že při nákupu svých receptových Rx léčiv prostřednictvím tohoto zahraničního dodavatele získají slevu.

Centrála, co by žalobce, se domnívá, že tento slevový systém porušuje porušuje německý zákon o léčivech a domáhá se žalobou o zákaz reklamy tohoto slevového systému.

Zemský soud v Düsseldorfu její stížnosti vyhověl a žalovanému sdružení zakázal v rámci spolupráce se zásilkovou lékárnou doporučovat bonusový model. Podle něj porušuje německou cenotvorbu.

Lékárny v Německu jsou totiž vázány při výdeji receptových léčiv povinností dodržovat pevně stanovenou prodejní cenu, rabaty nejsou povoleny. V dřívější judikatuře již bylo rozhodnuto, že tento zákaz platí i pro lékárny se sídlem v jiném členském státě EU, které Rx léčiva zasílají prostřednictvím zásilkového obchodu do Německa.

Tyto dříve sporné otázky už rozhodl jak Společný senát nejvyšších soudů Německa, tak i Spolkový soud a příslušná ustanovení zákona o léčivech uznal za kompatibilní s právem Evropské unie.

Zákonodárce navíc mezitím novelizací zákona zakomponoval do příslušného paragrafu výslovně tento zákaz slev také pro zahraniční lékárny.

EK: Jde o překážku volnému obchodu

EK nicméně kvůli těmto cenovým předpisům zahájila s Německem řízení pro nesplnění povinností. Domnívá se že cenotvorba u Rx léčiv představuje překážku volného pohybu zboží v rámci Evropské unie ve smyslu čl. 34 Smlouvy o fungování EU.

Z jejího pohledu rovněž nejsou cenové předpisy ospravedlnitelné ve smyslu čl. 36 Smlouvy o fungování EU, zejména tato ustanovení nejsou nutná k ochraně zdraví obyvatelstva (zde k udržení celoplošné existence místních lékáren).

S ohledem na námitky EK proto Civilní senát Vyššího zemského soudu Düsseldorf rozhodl, že k definitivnímu rozsudku je nutné rozhodnutí Soudního dvora EU a předložil mu žádost o rozhodnutí o předběžné otázce.

Stanoviskem generálního advokáta není Soudní dvůr nijak vázán, nicméně v drtivé většině z něj konečný rozsudek vycházel.

Tuto informaci přinesl exkluzivně portál APATYKÁŘ®, jediné české zpravodajské médium orientující se více než 16 let čistě na oblast farmacie a lékárenství a základní zdroj informací pro práci profesionálů v oblasti farmacie.

Zdroje informací:
APATYKÁŘ®

SOUVISEJÍCÍ ČLÁNKY A PODCASTY:

» 3 EUR jako bonus za vyzvednutí receptu už je moc
» ABDA se ohradila proti vyjádření AOK
» Bonus 1 EUR legitimní, 5 EUR ne
» Bonusy za recept jdou k Soudnímu dvoru EU
» Bonusy za recepty v Německu zažijí boom
» DocMorris dostala za bonusy za receptová léčiva pokutu dvakrát 100 tis. EUR
» DocMorris slaví, ABDA je zděšena
» DocMorris zažalovala lékárnickou komoru o 15 mil. EUR za náhradu škody
» E-lékárny varují ministra před zákazem Rx online
» EK vyzvala Německo ke zrušení pevných cen léčivých přípravků, narušují jednotný trh
» Evropská asociace e-lékáren si bude kvůli bonusům za Rx léčiva stěžovat na Německo u Evropské komise
» Mnichovský soud - žádné bonusy na receptová léčiva
» Německá cenová regulace léčiv se vztahuje i na DocMorris
» Německá koalice chce prosadit zákaz Rx online
» Německá lékárnická sdružení varují své členy před cenovou soutěží mezi lékárnami
» Německá Mycare nesmí poskytovat Rx bonusy 1,50 EUR
» Německá pojišťovna AOK odmítla platit lékárnám za nadstandardní služby
» Německé e-lékárny chtějí zrušit pevné ceny, diskriminují německé lékárny vůči zahraničním
» Německé e-lékárny: Cenová konkurence bude mít pozitivní dopad na malé lékárny
» Německé lékárny spustily podpisovou akci proti rozsudku Soudního dvora EU
» Německé online lékárny varovaly novou koalici před zákazem Rx online
» Německé pojišťovny podporují e-lékárny a jsou proti zákazu Rx online
» Německé pojišťovny proti zákazu Rx online, výrobcům se nelíbí úsporná opatření
» Německý ministr podpořil stejné ceny pro všechny zásilkové lékárny
» Německý ministr pravděpodobně vyhoví EK a zruší zákaz bonusů na Rx léčiva
» Německý ministr zdravotnictví připravuje zákon zakazující Rx online
» Německý soud opět zakázal slevy na Rx léčiva
» Německý soud povolil bonusy za Rx léčiva, celková výše není omezena
» Německý soud: Bonus ve formě odpuštění zákonné spoluúčasti přípustný
» Německý soud: Bonusy související s recepty jsou v rozporu s profesním právem
» Německý Spolkový soud uznal bonus za recept ve výši 3 EUR za přípustný
» Němečtí lékárníci sesbírali na svou podporu už 1,2 mil. podpisů
» Němečtí právníci: Koaliční záměr zákazu Rx online nereálný
» Podle Společného senátu Nejvyšších soudů Německa musejí zahraniční e-lékárny dodržovat německé cenové předpisy
» Rakouská lékárnická komora: Rozsudek Soudního dvora se Rakouska nijak nedotkne
» Rx bonusy v Německu nerozhodnuty
» Slevy na recept v Německu opět neprošly
» Slovenský „hit“ 1 EUR za recept se rozbíhá v Německu
» Soudní dvůr EU: Německé pevné ceny jsou nepřípustné
» Soudní dvůr EU: Německé pevné ceny jsou v rozporu s evropským právem
» Spolkovou radou prošel návrh na zákaz Rx online
» Stuttgartský soud zakázal řetězci Schlecker bonusy za receptová léčiva
» U Soudního dvora EU dnes proběhlo slyšení k bonusům za recept
» Valná hromada ABDA odmítla ministerské vypuštění zákazu bonusů
» Zásilkové lékárny kritizují rozsudek soudu
» Zemská komora vyhrála ve sporu o Rx bonusy
ISSN 1214-0252 | Copyright © 1999/2000-2019, PharmDr. Martin Dočkal | Apatykář® je registrovaná ochranná známka
APATYKÁŘ® je součástí skupiny APATYKÁŘ®.net. Žádná část těchto stránek nesmí být nijak použita bez výslovného souhlasu autora!
Prohlášení vydavatele, cookies | Přístupný web | Mobilní verze | Pomoc a nápověda | W3C-HTML 4.01, W3C-CSS, FEEDValidator, W3C-WAI - AAA, Cynthia Tested
Tyto internetové stránky odpovídají normě HONcode pro důvěryhodné zdravotnické informace: ověřit.