Soudní dvůr EU: Hostitelský stát musí uznat doklady o dosažené kvalifikaci z jiného státu a ne ověřovat délku, úroveň a kvalitu rozvolněné odborné přípravy – APATYKÁŘ®
Klávesové zkratky na tomto webu – rozšířené Na obsah stránky

» ARTIST PAGE on iTunes

apaPODCASTOVÝ TIP
Lékárny Dr.Max

Díky naší velikosti může ambiciózní a kvalitní lékárník najít neomezené možnosti uplatnění

První část prezentačního podcastu společnosti Česká lékárna holding, a.s., mj. o e-Laboratoři a širokých možnostech pracovního uplatnění. Hosté: PharmDr. David Mendl (provozní ředitel Lékáren Dr.Max), Mgr. Petra Jebavá (oblastní provozní ředitelka).

…o lékárenství víme vše!®

apaLÉKÁRENSTVÍ U NÁS I VE SVĚTĚ
V této rubrice jsou zařazeny všechny informace a události z oblasti lékárenství, lékárenské péče a farmaprůmyslu jak v ČR, tak zejména ze světa, stejně jako užitečné rady a tipy. Rubrika je dále členěna dle oblasti zaměření (tématické sekce najdete v pravém sloupci). Podrubrika Události, komentáře obsahuje výhradně názory uvedených autorů, které se nemusejí shodovat s názorem redakce portálu APATYKÁŘ®.
VÍME PRVNÍ

Soudní dvůr EU: Hostitelský stát musí uznat doklady o dosažené kvalifikaci z jiného státu a ne ověřovat délku, úroveň a kvalitu rozvolněné odborné přípravy

Vloženo: 07.12.2018, 06:14 | Čteno: 6574×
FOTO: Soudní dvůr EU

Soudní dvůr EU rozhodl ve sporu mezi italským Ministerstvem zdravotnictví a italským lékařem ve věci odmítnutí tohoto ministerstva uznat doklad o dosažené kvalifikaci lékaře vydaný rakouským orgánem kvůli současnému absolvování dvou odborných příprav. Rozsudek opět potvrzuje, že v rámci jednotného trhu poškozují přísnější vnitrostátní kvalifikační podmínky domácí pracovníky oproti zahraničním, kteří musejí splnit pouze minimální požadavky na odbornou přípravu dané směrnicí o uznávání odborných kvalifikací.

Původní spor

Dne 26. března 2013 podal italský státní příslušník ministerstvu žádost o uznání dokladu o dosažené kvalifikaci nazvané „Doktor der Zahnheilkunde“, který mu dne 8. ledna 2013 udělila Lékařská univerzita v Innsbrucku, za účelem výkonu povolání zubního lékaře v Itálii.

Nařízením ze dne 20. května 2013 uznalo ministerstvo tento doklad jakožto doklad o dosažené kvalifikaci zubního lékaře poté, co jí byl doručen dokument Rakouské komory zubních lékařů, osvědčující splnění minimálních požadavků stanovených v článků 34 směrnice 2005/36 o uznávání odborných kvalifikací.

Dne 16. října 2014 podal lékař ministerstvu žádost o uznání dokladu o dosažené kvalifikaci nazvané „Doktor der Gesamten Heilkunde“, který dne 20. srpna 2014 vydala Lékařská univerzita v Innsbrucku, za účelem výkonu povolání „medico chirurgo“ (všeobecný lékař) také v Itálii. K této žádosti bylo mimo jiné přiloženo písemné prohlášení Rakouské lékařské komory, osvědčující, že tento doklad o dosažené kvalifikaci splňuje kritéria stanovená v článku 24 směrnice 2005/36 a že odpovídá diplomu udělujícímu akademický titul doktor medicíny v Rakousku, který je uveden v bodě 5.1.1 přílohy V směrnice 2005/36.

Po podání této druhé žádosti o uznání ministerstvo konstatovalo, že rakouské doklady o dosažené kvalifikaci zubního lékaře a všeobecného lékaře byly tomuto lékaři vydány dne 8. ledna 2013 a 20. srpna 2014, přičemž posledně uvedený doklad byl vydán po ukončení studijního programu v oboru lékařství trvajícího patnáct měsíců, což je doba o dost kratší než doba šesti let nezbytná k získání dokladu o dosažené kvalifikaci lékaře, jež je uvedena v článku 24 směrnice 2005/36.

Ministerstvo se tudíž obrátilo na Rakouskou lékařskou komoru, aby vysvětlila, v jakém rozsahu může vydaný doklad o dosažené kvalifikaci lékaře splňovat veškeré požadavky stanovené směrnicí.

Dne 19. března 2015 komora potvrdila, že tento doklad o odborné kvalifikaci splňuje tyto požadavky a že lékař začal studium zubního lékařství dne 7. září 2004 a ukončil jej dne 8. ledna 2013 a studium všeobecného lékařství začal dne 21. března 2006 a ukončil jej 20. srpna 2014.

S ohledem na tyto informace mu nicméně ministerstvo odmítlo uznat doklad o odborné kvalifikaci umožňující mu vykonávat povolání „všeobecného lékaře“ v Itálii s odůvodněním, že směrnice 2005/36 nestanoví, že dotyčná osoba může současně absolvovat dvě odborné přípravy.

Lékař podal žalobu k Tribunale amministrativo regionale del Lazio (regionální správní soud pro Lazio, Itálie), přičemž tvrdil, že odmítnutí ministerstva je v přímém rozporu se zásadou automatického uznávání dokladů o dosažené kvalifikaci lékařů zakotvenou v článku 21 směrnice 2005/36. Dotyčný dodal, že tím, že komora vydala příslušné osvědčení, byly minimální požadavky na odbornou přípravu uvedené v čl. 21 odst. 1 směrnice 2005/36 a upřesněné v článku 24 téže směrnice výslovně uznány za splněné v případě studijního programu, který absolvoval.

Regionální správní soud žalobě vyhověl. Ministerstvo podalo odvolání k Consiglio di Stato (Státní rada, Itálie). Podle názoru ministerstva stanoví směrnice kogentní požadavky na odbornou přípravu, jejichž splnění musí zajistit členské státy za účelem udělení dokladu o dosažené základní lékařské kvalifikaci.

Má za to, že v tomto ohledu článek 24 směrnice konkrétně stanoví, že celková doba základní lékařské odborné přípravy zahrnuje nejméně šest let studia nebo 5500 hodin teoretické a praktické výuky na vysoké škole nebo pod dohledem vysoké školy. Domnívá se, že v projednávaném případě byly mnohé zkoušky složené lékařem současně zohledněny pro vydání jak dokladu o odborné kvalifikaci zubního lékaře, tak dokladu o odborné kvalifikaci všeobecného lékaře.

Tento postup je podle ministerstva postupem stanoveným ve vnitrostátním právu v Rakousku, avšak je přímo v rozporu s ustanoveními směrnice 2005/36 a kromě toho s sebou nese nerovné zacházení spočívající ve významné diskriminaci, k níž dochází mezi rakouskými státními příslušníky a státními příslušníky jiných členských států Evropské unie, včetně Italské republiky, v níž je výslovně zakázáno zapsat se současně na dva studijní programy.

Předkládající soud má za to, že rozvolněná odborná příprava je odvozena z možnosti současně absolvovat více vysokoškolských studijních programů a navzdory automatickému uznávání odborných kvalifikací ve smyslu článků 21 a 24 směrnice 2005/36 si klade otázku, zda taková odborná příprava splňuje minimální požadavky stanovené v článku 24 a v příloze V této směrnice.

V případě, že tomu tak je, se tento soud zabývá také otázkou, zda členský stát, kterému je podána žádost o uznání dokladů o dosažené kvalifikaci, má právo ověřovat, zda rozvolněná odborná příprava absolvovaná v domovském členském státě skutečně odpovídá minimální odborné přípravě upravené těmito ustanoveními.

Za těchto podmínek proto Státní rada přerušila řízení a položit Soudnímu dvoru následující předběžné otázky:

„1) Ukládají články 21, 22 a 24 směrnice [2005/36] členskému státu, ve kterém platí povinnost řádné odborné přípravy a s tím související zákaz současně se zapsat na dva vysokoškolské studijní programy, povinnost automaticky uznávat doklady o dosažené kvalifikaci, které byly v domovském členském státě uděleny současně nebo v obdobích, která se částečně překrývají?

2) V případě kladné odpovědi, je možné čl. 22 písm. a) a článek 21 směrnice [2005/36] vykládat v tom smyslu, že orgánu členského státu, od kterého se uznání žádá, se nicméně umožňuje, aby ověřil, zda je splněna podmínka, že celková délka, úroveň a kvalita takové odborné přípravy nejsou nižší než v případě řádné odborné přípravy?“

Rozsudek

Ve svém zdůvodnění rozsudku Soudní dvůr uvedl, že pokud jde mimo jiné o povolání lékaře a zubního lékaře tato směrnice stanoví systém automatického uznávání dokladů o dosažené kvalifikaci na základě koordinovaných minimálních požadavků na odbornou přípravu.

Článek 21 odst. 1 směrnice 2005/36 týkající se zásady automatického uznávání tedy stanoví, že každý členský stát uznává mimo jiné doklady o dosažené kvalifikaci zajišťující přístup k odborným činnostem lékaře se základní odbornou přípravou a zubního lékaře uvedené v příloze V bodech 5.1.1 a 5.3.2 této směrnice, které splňují minimální požadavky na odbornou přípravu uvedené v článcích 24 a 34 uvedené směrnice, a za účelem přístupu k odborným činnostem a jejich výkonu přiznává těmto dokladům na svém území stejné účinky, jako mají doklady o dosažené kvalifikaci, které sám vydává.

Článek 22 písm. a) směrnice 2005/36 kromě toho stanoví, že pokud jde o některé odborné přípravy, včetně základní lékařské odborné přípravy lékaře a odborné přípravy v oboru zubního lékařství, uvedené v článcích 24 a 34 této směrnice, mohou členské státy povolit rozvolněnou odbornou přípravu za podmínek stanovených příslušnými orgány těchto členských států, pokud není celková délka, úroveň a kvalita takové odborné přípravy nižší než v případě řádné odborné přípravy. Žádné z ustanovení uvedené směrnice tedy nebrání tomu, aby členské státy povolily zapsat se současně k několika odborným přípravám.

Uznávání dokladů o dosažené kvalifikaci, včetně mimo jiné dokladu o dosažené kvalifikaci lékaře se základní odbornou přípravou a dokladu o dosažené kvalifikaci zubního lékaře, je automatické a nepodmíněné v tom smyslu, že ukládá členským státům povinnost uznat rovnocennost dokladů o dosažené kvalifikaci uvedených ve směrnici 2005/36, aniž mohou vyžadovat od dotyčných osob splnění jiných požadavků, než jsou požadavky stanovené v této směrnici. Toto uznávání spočívá ve vzájemné důvěře členských států v to, že doklady o dosažené kvalifikaci vydané v jiných členských státech jsou dostatečné, přičemž tato důvěra je založena na systému odborných příprav, jejichž úroveň byla stanovena společnou dohodou.

Odpovědnost za zajištění toho, aby jak kvalitativní, tak kvantitativní požadavky na odbornou přípravu stanovené směrnicí byly v plném rozsahu, však zcela nese příslušný orgán členského státu, který vydává doklad o dosažené kvalifikaci. Tento orgán musí vykonávat své pravomoci s přihlédnutím ke skutečnosti, že doklady o dosažené kvalifikaci umožní jejich držitelům pohybovat se ve všech členských státech Evropské unie a vykonávat v nich povolání na základě automatického a nepodmíněného uznávání těchto dokladů.

Takový systém automatického a nepodmíněného uznávání dokladů o dosažené kvalifikaci, jako je systém upravený v článku 21 směrnice 2005/36, by byl vážně ohrožen, pokud by členské státy mohly podle vlastního uvážení zpochybnit podloženost rozhodnutí příslušného orgánu jiného členského státu vydat uvedený doklad o dosažené kvalifikaci.

Avšak uznávání dokladů o dosažené kvalifikaci zůstává nadále automatické a nepodmíněné, pokud domovský členský stát vydá doklad o dosažené kvalifikaci po absolvování základní lékařské odborné přípravy nebo odborné přípravy v oboru zubního lékařství zajištěné v souladu s čl. 22 písm. a) směrnice 2005/36. V tomto kontextu je rovněž na příslušných orgánech domovského členského státu, a nikoli na příslušných orgánech hostitelského státu, aby zajistily, že celková délka, úroveň a kvalita rozvolněných odborných příprav nebude nižší než v případě řádné odborné přípravy, a obecně, že budou zcela splněny veškeré požadavky stanovené směrnicí 2005/36.

Pro úplnost Soudní dvůr zdůraznil, že čl. 50 odst. 2 směrnice 2005/36 umožňuje hostitelskému členskému státu, aby v případě důvodných pochybností požadoval od příslušných orgánů členského státu potvrzení o pravosti osvědčení a dokladů o dosažené kvalifikaci vydaných v tomto jiném členském státě a případně potvrzení o tom, že oprávněná osoba splňuje pro povolání uvedená v této směrnici minimální požadavky na odbornou přípravu podle uvedené směrnice. Takový prostředek umožňuje hostitelskému členskému státu, aby se ujistil, že osvědčení a doklady o dosažené kvalifikaci, které mu byly předloženy, mohou být automaticky a bezpodmínečně uznány.

Pokud studijní program splňuje požadavky na odbornou přípravu stanovené směrnicí 2005/36, orgány hostitelského členského státu nemohou odmítnout uznání tohoto dokladu o dosažené kvalifikaci. Okolnost, že dotyčná osoba absolvovala rozvolněnou odbornou přípravu nebo současně několik studijních programů, či během období, která se částečně překrývají, není v tomto ohledu relevantní, jestliže jsou splněny požadavky na odbornou přípravu stanovené uvedenou směrnicí.

Z těchto důvodů Soudní dvůr rozhodl, že články 21, 22 a 24 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/36/ES ze dne 7. září 2005 o uznávání odborných kvalifikací musí být vykládány v tom smyslu, že ukládají členskému státu, jehož právní předpisy stanoví povinnost řádné odborné přípravy a zákaz současně se zapsat ke dvěma odborným přípravám, povinnost automaticky uznávat doklady o dosažené kvalifikaci uvedené v této směrnici a vydané v jiném členském státě po ukončení odborných příprav, které se částečně překrývají.

Článek 21 a čl. 22 písm. a) směrnice 2005/36 musí být vykládány v tom smyslu, že brání tomu, aby hostitelský členský stát ověřil splnění podmínky, že celková délka, úroveň a kvalita rozvolněné odborné přípravy nejsou nižší než v případě řádné odborné přípravy.

Tuto informaci přinesl jako první portál APATYKÁŘ®, jediné české zpravodajské médium orientující se více než 19 let čistě na oblast farmacie a lékárenství a základní zdroj informací pro práci profesionálů v oblasti farmacie.

Autor:
PharmDr. Martin Dočkal | APATYKÁŘ®
Sdílet | Vytisknout článek | Diskuze není povolena
apaTÉMATICKÉ SEKCE
» LÉKÁRENSTVÍ U NÁS
» LÉKÁRENSTVÍ VE SVĚTĚ
» RADY, TIPY
» UDÁLOSTI, KOMENTÁŘE
apaNEPŘEHLÉDNĚTE

» Soudní dvůr EU: Německé pevné ceny jsou v rozporu s evropským právem

» Soudní dvůr EU: Pro regulaci lékáren nelze obecně použít demografické kritérium

» Soudní dvůr EU: Státy mohou vyhradit prodej léčiv jen lékárnám

» Soudní dvůr EU: Léčivo bez registrace může být připraveno pouze v lékárně na recept pro konkrétního pacienta

» Soudní dvůr EU: Stejný výrobek nemůže na stejném trhu existovat současně jako zdravotnický prostředek i lék

» Soudní dvůr EU: Lékárny mohou vyrábět léčivé přípravky bez registrace ve velkém

» Soudní dvůr EU: Nařízení o zdravotních tvrzeních platí i při doporučení prostřednictvím lékařů

ISSN 1214-0252 | Copyright © 2000-2018, PharmDr. Martin Dočkal | Apatykář® je registrovaná ochranná známka
APATYKÁŘ® je součástí skupiny APATYKÁŘ®.net. Žádná část těchto stránek nesmí být nijak použita bez výslovného souhlasu autora!
Prohlášení vydavatele, cookies | Přístupný web | Mobilní verze | Pomoc a nápověda | W3C-HTML 4.01, W3C-CSS, FEEDValidator, W3C-WAI - AAA, Cynthia Tested
Tyto internetové stránky odpovídají normě HONcode pro důvěryhodné zdravotnické informace: ověřit.