Klávesové zkratky na tomto webu – rozšířené Na obsah stránky

» ARTIST PAGE on iTunes

apaPODCASTOVÝ TIP
PharmDr. Zdeněk Blahuta, MHA

Evropská federace lékárenských sítí

Rozhovor s výkonným ředitelem Evropské federace lékárenských sítí PharmDr. Zdeňkem Blahutou, MHA o nové organizaci sdružující provozovatele lékárenských sítí ve středoevropském regionu.

…zprávy z farmacie, které jinde nenajdete!

apaLÉKÁRENSTVÍ U NÁS I VE SVĚTĚ
V této rubrice jsou zařazeny všechny informace a události z oblasti lékárenství, lékárenské péče a farmaprůmyslu jak v ČR, tak zejména ze světa, stejně jako užitečné rady a tipy. Rubrika je dále členěna dle oblasti zaměření (tématické sekce najdete v pravém sloupci). Podrubrika Události, komentáře obsahuje výhradně názory uvedených autorů, které se nemusejí shodovat s názorem redakce portálu APATYKÁŘ®.

Poziční dokument EAHP k výpadkům léčiv

Vloženo: 25.06.2019, 06:18 | Čteno: 13955×
Foto: APATYKÁŘ®

Jak už dříve informoval portál APATYKÁŘ®, evropští nemocniční lékárníci přijali na Valném shromáždění Evropské asociace nemocničních lékárníků (EAHP) revidovaný poziční dokument k výpadkům léčivých přípravků definující opatření na různých úrovních. Nyní přináší jeho znění.

Průzkumy EAHP

Problémy způsobené výpadky léčivých přípravků jsou závažné, ohrožují zdraví pacientů a mají dalekosáhlé důsledky pro evropské zdravotnické systémy. Evropská asociace nemocničních lékárníků (EAHP) proto začala v roce 2013 podrobněji analyzovat tento problém.

V roce 2014 a 2018 byly provedeny dva celoevropské průzkumy o nedostatku léčiv v nemocničním sektoru s cílem zjistit prevalenci a povahu nedostatků a přímý dopad na péči o pacienty.

Procento nemocničních lékárníků, kteří uváděli, že výpadky jsou problém, zaznamenalo v roce 2018 výrazný nárůst s 91,8 % respondentů (86,2 % v roce 2014) s tím, že nedostatek léčiv představuje problém v jejich nemocniční lékárně.

EAHP proto prezentovala na svém nedávném Valném skromáždění poziční dokument, ve kterém řeší ovlivnění výpadků na jednotlivých úrovních.

Národní vlády a EU

EAHP radí národním vládám, aby zhodnotily, zda jsou jejich opatření a systémy řízení výpadků léčiv vhodné pro daný účel a napravily případné nedostatky. Současně vyzývá národní vlády a zdravotnické organizace k zajištění odpovídajícího počtu zaměstnanců, aby se snížil dopad výpadků na celkové služby poskytované nemocničními lékárníky.

Vyzývá Evropskou komisi, aby urychleně zahájila šetření, co nedostatek léčivých přípravků způsobuje a navrhla řešení, která je pomohou zmírnit nebo odstranit. Stejně tak apeluje na zlepšení výměny informací mezi jednotlivými aktéry dodavatelského řetězce, jakož i na sdílení osvědčených postupů a podporu provádění strategií pro řízení nedostatků mezi příslušnými vnitrostátními regulačními orgány s cílem podpořit bezpečnost pacientů.

Také EMA a HMA by měly zvážit vypracování komplexní komunikační strategie týkající se nedostatku léčivých přípravků.

Dodavatelský řetězec

Aby se minimalizoval dopad na pacienta, všichni aktéři dodavatelského řetězce, včetně nemocničních lékárníků, distributorů, výrobců a příslušných vnitrostátních orgánů, mají povinnost a odpovědnost za užší spolupráci při řešení výpadků.

Nemocniční lékárníci hrají v tomto ohledu klíčovou roli a jsou odpovědní za sdílení příslušných oznámení o nadcházejících výpadcích s kolegy, včetně vedení nemocnice a předepisujících lékařů. Aby mohli tuto úlohu plnit, musí všichni aktéři dodavatelského řetězce, zejména distributoři a výrobci, efektivněji informovat o pravděpodobných a aktuálních výpadcích.

Komunikace stran výpadků by měla být podána včas a měla by obsahovat informace o rozsahu, očekávané době trvání a zda případných alternativách.

Příslušné vnitrostátní orgány by měly usnadnit komunikaci mezi účastníky dodavatelského řetězce, aby se zajistilo, že každý subjekt bude usilovat o ukončení tohoto problému, který se v současné době vyskytuje v celé Evropě. Hlavním cílem těchto společných aktivit musí být to, aby celý dodavatelský řetězec spolupracoval na minimalizaci škodlivých účinků na pacienty.

Řízení výpadků léčiv a zajištění kontinuity dodávek může způsobit ztrátu značného množství času a odklon pozornosti od jiných důležitých úkolů, které musí nemocniční lékárník řešit při poskytování kvalitní, bezpečné a účinné péče.

To může také navýšit již tak vysokou úroveň stresu na pracovišti. Jak vyplývá z výsledků průzkumu EAHP z roku 2018, výpadky léčiv mají potenciál vést ke zvýšení míry chyb při medikaci a ke zpoždění či dokonce ukončení léčby.

Úsilí o snížení nákladů ve zdravotnických systémech je navíc velmi často narušováno tím, že se musí zvolit buď nákladnější nebo méně účinná alternativa, která z dlouhodobého hlediska zvýší náklady zvýšením pravděpodobnosti hospitalizace nebo opětovné hospitalizace.

EAHP proto naléhavě vyzývá národní vlády a zdravotnické organizace, aby zajistily odpovídající počet zaměstnanců, aby se snížil dopad výpadků léčiv na celkové pacientské služby poskytované nemocničními lékárníky.

Zejména nemocniční lékárníci by měli zůstat ostražití a upozorňovat na problém výpadků léčiv a plně se zabývat předepisujícími lékaři a manažery. Za tímto účelem by měli zvýšit informovanost o této problematice na místní úrovni a zajistit rozvoj a realizaci vhodných pohotovostních plánů.

K lepšímu řešení dopadů způsobených výpadky na léčbu pacientů by nemocniční lékárníci měli používat a aktualizovat své lékárnické dovednosti, aby identifikovali jiná řešení, která mohou zahrnovat výrobu léčiva v malém měřítku bez registrace.

Akce na národní úrovni

Výsledky průzkumu EAHP z roku 2018 ukázaly, že mnohé evropské země mají zavedeny systémy reportingu. Názory na jejich efektivnost však byly smíšené a pouze 56 % respondentů vyhodnotilo jejich systémy jako funkční.

Vzhledem k vysoké rozdílnosti v celé Evropě je třeba usilovat o posílení odolnosti a funkčnosti těchto systémů. EAHP proto vyzývá k lepší výměně informací mezi orgány a aktéry dodavatelského řetězce, jakož i ke sdílení osvědčených postupů a podpoře provádění strategií řízení výpadků mezi příslušnými vnitrostátními regulačními orgány za účelem podpory bezpečnosti pacientů.

V ideálním případě se v každé zemi očekává, že lékárnám budou léčivé přípravky k dispozici do 24 hodin od jejich objednání.

Zvyšuje se poptávka nemocničních lékárníků po včasnějších a přesnějších informacích. K dosažení vyšší kvality informací by měly úřady a lékárny investovat do kombinování svých údajů o zdrojích výpadků.

Takové opatření by zajistilo včasné odhalení jak dočasných, tak i trvalých výpadků, neboť úřady a nemocniční lékárníci získají různé signály o potenciálním nedostatku léčiv.

Kromě toho by měly vnitrostátní regulační orgány zajistit, aby byla přijata opatření proti těm subjektům dodavatelského řetězce, u nichž bylo zjištěno, že porušují právní a etické povinnosti týkající se dodávek.

Mělo by se také zvážit zavedení přísnějších pravidel pro vydávání včasných upozornění na problémy s výpadky. EAHP radí národním vládám, aby zhodnotily, zda jsou jejich opatření a systémy řízení výpadků léčiv vhodné pro daný účel a napravily případné nedostatky systému. To zahrnuje odstranění právních překážek, které brání individuální přípravě nemocničních lékárníků v případě nedostatku určitých přípravků.

Akce na panevropské úrovni

Problémy způsobené nedostatkem léčiv byly široce hlášeny zdravotnickými pracovníky i pacienty a na evropské úrovni byly uznány EMA, Evropskou komisí a řediteli lékových agentur (HMA).

Toto uznání se na jedné straně projevilo vytvořením specializované pracovní skupiny pro dostupnost schválených léčiv pro humánní a veterinární použití a na druhé straně prostřednictvím specializovaného financování výzkumu v oblasti nedostatku léčiv z Evropské spolupráce ve vědě a technologiích (eCOST).

I přes úsilí Evropské sítě pro výzkum v oblasti nedostatku léčiv přetrvává problém výpadků léčiv. Problémy způsobené výpadky jsou chápány jako multifaktoriální. Chybí však robustní údaje o příčinách.

Aby EAHP tuto informační mezeru zaplnila, vyzývá Evropskou komisi, aby urychleně zahájila šetření problému nedostatku léčivých přípravků tím, že se zaměří na faktory, které je způsobují, a navrhne řešení, která pomohou zmírnit nebo vyřešit tento problém.

Užší spolupráce mezi členskými státy je pro celoevropský proces hledání řešení zásadní. EMA a Evropská komise jsou nejvhodnějšími aktéry pro koordinaci těchto činností, protože mohou stavět na své dosavadní práci, zkušenostech, odborných znalostech a zapojení do této oblasti.

Další úsilí by však mělo být investováno do rozvoje komplexní komunikační strategie, včetně zavedení jednotného evropského systému identifikace léčiv. Pouze komplexní komunikační strategie týkající se výpadků zaměřená na všechny evropské státy zajistí, aby všichni aktéři dodavatelského řetězce, včetně nemocničních lékárníků, dostávali odpovídající informace o výpadcích ve svých zemích.

Vnitrostátní systémy včasného podávání zpráv, které existují v řadě zemí, by měly být doplněny celoevropskou databází, v níž budou uvedeny důvody a odhadovaná délkavýpydku. Kromě toho by tento systém měl zahrnovat informace o alternativách, které zahrnují odborné znalosti poskytované nemocničními lékárníky.

EAHP naléhavě vyzývá agenturu EMA a HMA, aby zvážily vypracování komplexní komunikační strategie týkající se nedostatku léčivých přípravků.

Autor:
PharmDr. Martin Dočkal | APATYKÁŘ®

SOUVISEJÍCÍ ČLÁNKY A PODCASTY:

ISSN 1214-0252 | Copyright © 1999/2000-2019, PharmDr. Martin Dočkal | Apatykář® je registrovaná ochranná známka
APATYKÁŘ® je součástí skupiny APATYKÁŘ®.net. Žádná část těchto stránek nesmí být nijak použita bez výslovného souhlasu autora!
Prohlášení vydavatele, cookies | Přístupný web | Mobilní verze | Pomoc a nápověda | W3C-HTML 4.01, W3C-CSS, FEEDValidator, W3C-WAI - AAA, Cynthia Tested
Tyto internetové stránky odpovídají normě HONcode pro důvěryhodné zdravotnické informace.