Klávesové zkratky na tomto webu – rozšířené Na obsah stránky

» ARTIST PAGE on iTunes

apaPODCASTOVÝ TIP
MUDr. Václav Jirků

MUDr. Václav Jirků: Pokud by se v Polsku třetina lékáren zavřela, nic by se nestalo, reforma měla přijít před deseti lety

První část rozhovoru s investičním ředitelem Penta Investments pro oblast zdravotnictví a retailu MUDr. Václavem Jirků o lékárenském trhu v Evropě, službách v lékárnách a online lékárenství.

…zprávy z farmacie, které jinde nenajdete!

apaLÉKÁRENSTVÍ U NÁS I VE SVĚTĚ
V této rubrice jsou zařazeny všechny informace a události z oblasti lékárenství, lékárenské péče a farmaprůmyslu jak v ČR, tak zejména ze světa, stejně jako užitečné rady a tipy. Rubrika je dále členěna dle oblasti zaměření (tématické sekce najdete v pravém sloupci). Podrubrika Události, komentáře obsahuje výhradně názory uvedených autorů, které se nemusejí shodovat s názorem redakce portálu APATYKÁŘ®.

EK dále unifikuje postup v boji proti pandemii

Vloženo: 29.10.2020, 05:41 | Čteno: 15296×
Foto: EK

Evropská komise přijala dodatečný soubor opatření s cílem omezit šíření koronaviru, chránit životy a posílit odolnost vnitřního trhu. Cílem těchto opatření je konkrétně lépe pochopit šíření viru a účinnost reakce, zintenzivnit dobře zacílené testování a trasování kontaktů, zlepšit přípravy na očkovací kampaně, nadále poskytovat přístup k základním dodávkám (například vybavení pro očkování) a současně zachovat pohyb veškerého zboží na jednotném trhu a usnadnit bezpečné cestování.

Reakce na vývoj

Tento krok předchází virtuálnímu setkání evropských lídrů, které proběhne 29. října a bude se týkat koordinace opatření v souvislosti s COVID-19, v návaznosti na výzvu Evropské rady ze dne 15. října.

Přestože jsou členské státy lépe připraveny a jejich práce je více koordinována než v prvních měsících pandemie, občané, rodiny a komunity v celé Evropě i nadále čelí bezprecedentnímu riziku, pokud jde o jejich zdraví a dobré životní podmínky.

Sdělení Komise o dodatečných opatřeních v reakci na COVID-19 stanoví další kroky v klíčových oblastech, aby se posílila reakce EU na nárůst počtu případů COVID-19.

Zlepšit informovanost

Pro sledování šíření koronaviru na regionální a celostátní úrovni je nezbytné zajistit přesné, komplexní, srovnatelné a včasné informace o epidemiologických údajích, jakož i o testování, trasování kontaktů a dozoru v oblasti veřejného zdraví.

V zájmu lepšího sdílení údajů na úrovni EU Komise vyzývá členské státy, aby jí a Evropskému středisku pro prevenci a kontrolu nemocí (ECDC) poskytovaly veškeré relevantní údaje.

Zavést účinnější a rychlejší testování

Testování je klíčovým nástrojem pro zpomalení šíření koronaviru. Na podporu společného přístupu a účinné metodiky testování Komise přijímá doporučení o strategiích testování na COVID-19, včetně použití rychlých testů na antigen.

Stanoví v něm klíčové prvky, které je třeba zohlednit v celostátních, regionálních nebo místních strategiích testování: například jejich rozsah, prioritní skupiny a zásadní body související s kapacitami a zdroji pro testování, jakož i informace o tom, kdy je vhodné rychlé testování na antigen provést. Vyzývá rovněž členské státy, aby do poloviny listopadu předložily národní strategie testování.

Aby Komise mohla přímo nakupovat rychlé testy na antigen a dodávat je členským státům, mobilizuje 100 mil. EUR v rámci nástroje pro mimořádnou podporu. Souběžně s tím Komise zahajuje společné zadávání veřejných zakázek s cílem zajistit druhý přístupový kanál.

Pokud členské státy v případě přijíždějících cestujících uplatňují požadavky na předběžné testování a pokud v zemi původu nejsou k dispozici testovací kapacity pro asymptomatické cestující, měla by být cestujícím nabídnuta možnost podrobit se testu po příjezdu.

V případě, že jsou pro jakýkoli účel vyžadovány nebo doporučovány negativní testy na COVID-19, je nezbytné zajistit vzájemné uznávání testů, zejména v souvislosti s cestováním.

Plně přeshraniční trasování kontaktů a varování

Aplikace pro trasování kontaktů a varování pomáhají přerušit řetězce přenosu. Členské státy doposud vyvinuly 19 národních aplikací pro trasování kontaktů a varování, přičemž bylo zaznamenáno více než 52 mil. stažení těchto aplikací.

Komise nedávno uvedla do praxe řešení pro propojení národních aplikací v celé EU prostřednictvím evropské služby federační brány. Tři národní aplikace (Německa, Irska a Itálie) byly poprvé propojeny dne 19. října, kdy byl systém zprovozněn online.

V nadcházejících týdnech by jich mělo být propojeno mnohem více. Celkem 17 národních aplikací je nyní založeno na decentralizovaných systémech a prostřednictvím této služby lze v nadcházejících etapách dosáhnout jejich interoperability; další jsou ve stádiu přípravy.

Všechny členské státy by měly vytvořit účinné a kompatibilní aplikace a posílit své komunikační úsilí s cílem podpořit jejich využívání.

Účinně očkovat

Aby byla krize rychle překonána, je třeba usilovat především o vývoj a využívání bezpečných a účinných očkovacích látek. V rámci strategie EU pro očkovací látky proti COVID-19 Komise jedná o dohodách s výrobci očkovacích látek, aby bylo možné očkovací látky zpřístupnit Evropanům a světu, jakmile se prokáže, že jsou bezpečné a účinné.

Pro maximální účinek je třeba očkovací látky v okamžiku, kdy budou k dispozici, rychle distribuovat a začít jimi očkovat. Dne 15. října Komise stanovila hlavní kroky, které musí členské státy podniknout, aby byly zcela připraveny. Patří k nim mimo jiné vypracování národních strategií očkování.

Komise zavede společný rámec pro podávání zpráv a platformu pro sledování účinnosti národních strategií očkování. Za účelem sdílení osvědčených postupů budou závěry prvního přezkumu národních plánů očkování předloženy v listopadu 2020.

Účinná komunikace

Má-li být reakce v oblasti veřejného zdraví úspěšná, je nutná jasná komunikace. Úspěch totiž do značné míry závisí na tom, jak veřejnost doporučení v oblasti zdraví dodržuje.

Všechny členské státy by měly znovu vést komunikační kampaně s cílem bojovat proti nepravdivým, zavádějícím a nebezpečným informacím, které se nadále šíří, a řešit riziko „únavy z pandemie“. Očkování je specifickou oblastí, v níž musí veřejné orgány zintenzívnit svá opatření k boji proti chybným informacím a k zajištění důvěry veřejnosti.

V rámci spolehlivého evropského systému povolování očkovacích látek nepřistoupíme, pokud jde o jejich bezpečnost nebo účinnost, na žádný kompromis. Život nezachrání očkovací látka, nýbrž očkování.

Zajistit základní dodávky

Od začátku epidemie podporuje EU výrobce, aby zajistila dostupnost základních léčivých přípravků a zdravotnického vybavení. Komise spustila nové společné zadávání veřejných zakázek na zdravotnické vybavení pro očkování.

Aby členské státy měly lepší a levnější přístup k nástrojům potřebným pro prevenci, odhalování a léčbu COVID-19, Komise dnes rovněž rozšiřuje dočasné pozastavení cel a DPH na dovoz zdravotnického vybavení ze zemí mimo EU.

Komise také navrhuje, aby nemocnice a lékaři nemuseli za očkovací látky a testovací soupravy používané v boji proti koronaviru platit DPH.

Usnadnit bezpečné cestování

Volný pohyb v rámci EU i schengenský prostor bez hranic jsou cenné úspěchy evropské integrace, a Komise se proto snaží zajistit, aby cestování po Evropě bylo bezpečné jak pro cestující, tak pro jejich spoluobčany.

  • Komise vyzývá členské státy, aby v plném rozsahu prováděly doporučení, které přijala Rada v zájmu společného a koordinovaného přístupu k volnému pohybu. Občané a podniky požadují jasnost a předvídatelnost. Měla by být zrušena veškerá zbývající opatření pro kontrolu vnitřních hranic související s COVID-19.
  • Agentura Evropské unie pro bezpečnost letectví a ECDC pracují na testovacím protokolu pro cestující, který budou používat orgány veřejného zdraví, letecké společnosti a letiště s cílem přispět k bezpečnému příjezdu cestujících. Komise bude rovněž spolupracovat s členskými státy a agenturami na společném přístupu k praktickým opatřením v případě karantény. ECDC má svými vstupy přispět v listopadu.
  • K posouzení rizik při příletu a k trasování kontaktů používají členské státy formuláře pro vyhledávání cestujících. Díky pilotnímu projektu, jenž má být spuštěn příští měsíc, se členské státy budou moci připravit na zavedení a používání společného digitálního formuláře EU pro vyhledávání cestujících, který bude plně respektovat ochranu údajů.
  • „Re-open EU“ poskytuje včasné a přesné informace o zdravotních opatřeních a cestovních omezeních ve všech členských státech a některých partnerských zemích. Aby se platforma „Re-open EU“ stala jednotným kontaktním místem pro informace o zdravotních opatřeních a možnostech cestování v celé EU, vyzývá Komise členské státy k poskytnutí přesných a aktuálních informací. Pracuje se rovněž na mobilní aplikaci „Re-open EU“, která bude spuštěna v nadcházejících týdnech.

Pokud jde o omezení cest, jež nejsou nezbytně nutné, ze zemí mimo EU do EU, předkládá Komise pokyny týkající se kategorií cestujících, jejichž úloha je zásadní, a tudíž se na ně vztahují výjimky. To členským státům pomůže konzistentně provádět doporučení Rady o dočasném omezení cest do EU.

Komise rovněž znovu vybízí členské státy, aby usnadnily opětovné shledání osob v trvalých vztazích, a uvádí příklady důkazů, které lze k tomuto účelu použít.

Rozšířit zelené pruhy

Uplatňování zelených pruhů, zejména v případě silniční nákladní dopravy za účelem překročení hranic za méně než 15 minut, přispívá od března k zachování hospodářské struktury a dodávek zboží v EU.

Komise navrhuje tento přístup založený na zelených pruzích rozšířit. Chce tak zajistit, aby multimodální doprava fungovala účinně v oblastech, jako je například železniční, lodní či letecká nákladní doprava.

Poskytuje také další pokyny pro usnadnění jak praktického využití například elektronické dokumentace, tak dostupnosti odpočívadel a čerpacích stanic. Členské státy by měly zajistit plynulý volný pohyb zboží na celém jednotném trhu.

Autor:
PharmDr. Martin Dočkal | APATYKÁŘ®

TÉMATICKÝ OKRUH:

Chytří hledají tam, kde hledají všichni. A co Vy?

LÉKÁRNICKÁ INZERCE

Práci v lékárně hledáme přes LÉKÁRNICKOU INZERCI, protože ji chceme najít!

  • Je největší a chodí tam nejvíc lidí
  • Zaměstnavatelé si nás najdou sami
  • Je pro zaměstnance zdarma
  • Funguje rychle a spolehlivě

ISSN 1214-0252 | Copyright © 1999-2020, PharmDr. Martin Dočkal | Apatykář® je registrovaná ochranná známka
APATYKÁŘ® je součástí skupiny APATYKÁŘ®.net. Žádná část těchto stránek nesmí být nijak použita bez výslovného souhlasu autora!
Prohlášení vydavatele, cookies | Přístupný web | Mobilní verze | Pomoc a nápověda | W3C-HTML 4.01, W3C-CSS, FEEDValidator, W3C-WAI - AAA, Cynthia Tested
Tyto internetové stránky odpovídají normě HONcode pro důvěryhodné zdravotnické informace.